KATALOG OBLÍBENÝCH REALIT

Podmínky inzerce

 1. Poski.com s.r.o. se sídlem 28.října 1584/281, 709 00 Ostrava – Hulváky, je provozovatelem internetového serveru Black reality, dostupného na webové adrese www.black-reality.cz
 2. Název i obsah serveru je dle příslušného ustanovení zákonem chráněn autorským právem. Všechna autorská práva jsou vyhrazena, padělání se trestá.
 3. Server je určený pro propagaci realitních nabídek, především pro soukromé a právnické osoby, kteří se zabývají realitní nebo obdobnou činností. Za splnění této podmínky a správnost zadaných údajů odpovídá zadavatel nabídky. ( Uživatel ).
 4. Podmínkou inzerce pro uživatele je registrace. Registrovaným se rozumí takový subjekt, který obdržel od provozovatele ( nebo osoby, která provozovatele zastupuje) přístupová práva pro registraci na server na dobu určitou, či neurčitou. Registrace se řídí platným ceníkem služeb provozovatele.
 5. Uživatel je registrován dnem, kdy řádně uhradí registrační poplatek nebo platbu za vložení soukromého inzerátu prostřednictvím SMS. Registrační poplatek pro realitní kanceláře, či podobné subjekty je hrazený výhradně na základě objednávky, zálohové faktury, kterou vystaví přímo provozovatel a předá ji elektronicky nebo osobně uživateli a platba bude doručena na účet provozovatele. Ode dne registrace budou uživateli aktivovány nabídky, aktivací se rozumí zobrazování nabídek na serveru provozovatele.
 6. Storno díky pravidlům uvedených v bodě 5, je možné jen ve výjimečných případech a je možné jej uplatnit nejpozději do 14 dnů po aktivaci registrace, v maximální výši návratu 50 % z ceny registrace, objednávky.
 7. Pokud uživatel poruší podmínky serveru, tedy neuhradí registrační poplatek, nebude jeho inzerce zveřejněná na serveru provozovatele.
 8. Uživatel se zavazuje zveřejňovat na serveru pouze vlastní obchodní případy týkající se nemovitostí, které je oprávněn nabízet na základě jím uzavřených zprostředkovatelských smluv s třetími osobami. V případě soukromé inzerce může uživatel na serveru zveřejnit pouze takovou nemovitost, ke které vlastní majetková práva. Provozovatel má právo na vyzvání uživatele, aby předložil doklady, které potvrzují, že se jedná o vlastní obchodní případ nebo nemovitost uživatele. Zveřejněním inzerátu nesmí uživatel porušit práva třetích osob a uživatel nese plnou odpovědnost, za svoje následky pokud tak učiní. Toto pravidlo se týká i reklamní pozice v kartě uživatele, kterou edituje sám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerce.
 9. Každý obchodní případ musí být zadaný korektně s pravidly provozovatele, tzn. musí obsahovat povinné položky v zadání. Obchodní případ, který nebude obsahovat vyplněné povinné položky, nemusí být na serveru zobrazován, nebo mohou být kdykoli v průběhu smazán. Toto platí i pro inzeráty spekulativní, například zadané s pochybnou nepravdivou cenou ( např. 0 Kč ).
 10. Uživatel podnikající na trhu s nemovitostmi „realitní kancelář“ nesmí inzerovat své nabídky v sekci na serveru označené jako „chci prodat“ která slouží výhradně k zadání pro soukromé inzerenty. Uživatel podnikající na trhu s nemovitostmi „realitní kancelář“ nesmí nijak kontaktovat soukromé inzerenty na portálu za účelem dalšího prodeje nabídky, nebo poradenství. Pokud tak učiní, provozovatel má právo požadovat v takových případech náhradu škody za poškození dobrého jména provozovatele.
 11. Uživatel se zavazuje pravidelně aktualizovat své nabídky a obratem reagovat na poptávky od návštěvníků realitního serveru.
 12. V případě, že Provozovatel zjistí, že Uživatel v rámci své registrace zadává inzerci jiného uživatele a současně neregistrovaného uživatele serveru v zájmu zprostředkování nabídky a/nebo poptávky po nemovitostech (mimo poboček a partnerských závodů) nebo jakýmkoli jiným způsobem poruší tyto Smluvní podmínky, je Provozovatel oprávněn veškerou inzerci tohoto Uživatele smazat a zrušit registraci Uživatele bez náhrady a zároveň je oprávněn po takovém Uživateli požadovat smluvní pokutu do výše 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, která je splatná do čtrnácti kalendářních dní ode dne, kdy Uživateli byla doručena výzva Provozovatele k úhradě smluvní pokuty. Ustanovení o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody.
 13. Cena za reklamní kampaně se řídí platným ceníkem provozovatele. Uživatel se zavazuje uhradit cenu za reklamní služby ( bannerové pozice portálu ) před zahájením termínu kampaně. V případě neuhrazení kampaně v den spuštění si provozovatel vyhrazuje právo takovou reklamu nezobrazovat. Za správnost grafických podkladů pro reklamní potřeby zodpovídá uživatel v případě dodání nevhodných podkladů, rozměry ,spekulativní obsah, atd. má uživatel právo tuto kampaň neuveřejnit.
 14. Minimální výše objednávky je 1 000 Kč.
 15. Provozovatel nikterak neodpovídá za obsahové chyby a data uvedená u inzerátů a profilových karet uživatelů.
 16. Uživatel bere na vědomí, že data a nabídky zadané na server provozovatele jsou viditelná pro všechny účastníky internetu.
 17. Uživatel bere na vědomí, že v případě porušení těchto obchodních podmínek, nebo jakoukoli činností, která poškozuje dobré jméno serveru, či provozovatele, mu mohou být omezena, či zrušena uživatelská práva pro přístup do administrace serveru. Zrušením přístupů registrace zaniká.
 18. Provozovatel má právo jednostranně měnit obchodní podmínky, či ceník, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Nikoli však u subjektů, kteří mají zakoupenou registraci na dobu určitou v průběhu využívání služeb.
 19. Smluvní strany se zavazuji nesdělovat údaje a informace, získané v rámci spolupráce, třetí straně. Podepsáním objednávky, platbou zálohové, či jakékoli jiné faktury Uživatel, stvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými všeobecně smluvními podmínkami.

Zadavatel prohlašuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů o své osobě jakožto subjektu údajů za účelem obchodu nebo služeb podle zákona č. 101/2000 Sb.